Rafał Kucharczyk

Komornik sądowy Strzelce Opolskie Krapkowice opolskie dolnośląskie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich
Rafał Kucharczyk
Kancelaria Komornicza nr IV w Strzelcach Opolskich

ul. Marka Prawego 23
47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 77 440 00 30
e-mail:  strzelce.opolskie.kucharczyk@komornik.pl

NIP: 969 153 50 90 REGON: 383837617

EPU eSąd:2860
ePUAP:/KS_RafalKucharczyk/domyslna

Konto: ING Bank Śląski S.A.

PL 24 1050 1298 1000 0090 3194 1694

zadania komornika sądowego

Zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 UoKSiE: Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności

3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza

4) sporządzanie protokół stanu faktycznego, urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty

oprogramowanie kancelarii

Kancelaria Komornika-VAT firmy Currenda Sp. z o.o.

Profesjonalne oprogramowanie dla kancelarii komorniczych służące usprawnieniu toku postępowania. Umożliwia prowadzenie większości postępowania w formie elektronicznej.

ePUAP

Platforma komunikacji elektronicznej wykorzystywana w kontaktach komorników sądowych z organami administracji publicznej

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze eSąd

Platforma służąca przeprowadzeniu elektronicznego postępowania upominawczego, w tym w zakresie egzekucji.

ZUS - Platforma Usług Elektronicznych

Platforma służąca usprawnieniu komunikacji z ZUS, w tym poprzez elektroniczne składanie wniosków, zapytań oraz uzyskiwanie stosownych odpowiedzi.

CEPiK

Elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców usprawnia uzyskiwanie informacji na temat pojazdów posiadanych przez dłużnika oraz ich stanu prawnego.

Główny Urząd Statystyczny

Urząd zajmujący się gromadzeniem i udostępnianiem danych statystycznych

KIR OGNIVO

OGNIVO stworzone przez Krajową Izbę Rozliczeniową służy elektronicznej komunikacji komorników sądowych z bankami. Znacznie usprawnia możliwość zajęcia rachunku bankowego, jego zwolnienie czy ograniczenie zajęcia.

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Platforma Ministerstwa Sprawiedliwości służąca do weryfikowania czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości, a także w razie potrzeby do dokonania stosownego wpisu w księdze wieczystej.

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udziela komornikom rozszerzonego dostępu do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera informacje na temat spółek, stowarzyszeń, fundacji, ZOZ

Obszar działania

Kancelaria ma możliwość przyjmowania spraw z wyboru, tj. spraw w ramach apelacji wrocławskiej (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie)